خادمیع., موحدیان عطارب., ریخته گرانن., منتظری شاهتوریم., Khademi, A., Movahedian, B., Rikhtegaran, N. و Montazeri Shahtouri, M. (2014) “بررسی حیات پالپ کانینها متعاقب پیوند استخوان شکاف آلوئول با روشهای پالس اکسیمتری، آزمایش الکتریکی پالپ و سرما”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 11(1), صص 76-83. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/880 (دسترسی: 19ژانویه2022).