رضویس. م., ایرانمنشپ., معینیع., قرآنین., فخارا., Razavi, S. M., Iranmanesh, P., Moeini, A., Qorani, N. و Fakhar, A. (2015) “انطباق تشخیص‌های بالینی وآسیب‌شناسی ضایعات بافت نرم دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اصفهان طی سال‌های 1390-1367”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 11(2), صص 134-142. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/895 (دسترسی: 19ژانویه2022).