سوهانیم., طاهر اکبریس., دشتین., زارع بوانیم., عین اللهین., Sohani, M., Akbari Saeed, T., Zare Bavani, M., Dashti, N. و Einollahi, N. (2015) “بررسی میزان فعالیت چند آنزیم بزاقی در بیماران دارای پریودنتیت متوسط تا شدید: یک مطالعه مقدماتی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 11(2), صص 170-179. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/899 (دسترسی: 4دسامبر2022).