مهدی زادهم., خادمیع., شکرانهع., فرهادین., Mehdizadeh, M., Khademi, A., Shokraneh, A. و Farhadi, N. (2015) “بررسی اثر بزرگنمایی دیجیتال بر دقت اندازگیری طول فایل اندودنتیک”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 11(4), صص 267-274. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/949 (دسترسی: 21ژانویه2022).