موسویم., ایرانمنشپ., امراللهیم., حسینین. ا., رضویانح., Mousavi, M., Iranmanesh, P., Amrollahi, M., Hoseini, N. و Razavian, H. (2015) “بررسی تاثیر گشادسازی کانال بر میزان ریزنشت کانال دندانی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 11(4), صص 294-301. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/952 (دسترسی: 18می2022).