[1]
مهدی زادهم., “اثر کاربرد یک نوع فیلتر در تشخیص تحلیل ریشه در رادیوگرافی دیجیتال”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 11, ش 5, صص 404-397, سپتامبر 2015.