[1]
Mohammad Azarianم. آ., Ali Nasriع. ن., و Mohammad Azhariم. ا., “تعیین اثر زاویه بین محور طولی ایمپلنت ITI از نوع Narrow Neck با بار وارد شده به آن بر میزان و توزیع استرس استخوان اطراف ایمپلنت به روش اجزای محدود”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 12, ش 4, صص 382-389, ژانویه 2017.