[1]
Masoud Saatchiم. س., Naghmeh Shenasaن. ش., Seyed Masoud Emamiس. م. ا., و Ali Reza Farhadع. ف., “تأثیر تجربه‌ی دردناک حین درمان ریشه‌ی قبلی در موفقیت بی‌حسی بلاک آلوئولار فک پایین در دندان‌های مولر با پالپیت علامت‌دار”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 13, ش 4, صص 343-350, ژانویه 2018.