[1]
H. Moosavi, M. Nojoomian, F. Ahrari, موسويح., نجوميانم. س., و احراريف., “ارزيابي بالینی ترمیم‌های آمالگام باند شونده در دندان‌هاي پرمولر معالجه ريشه شده”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 4, ش 1, صص 1-7, فوریه 2009.