[1]
شادمهرا., هاشمیع., هاشمی‌نیاس. م., E. Shadmehr, A. Hahshemi, و S. M. Hasheminia, “بررسی تأثیر چسب مخاطی تانیک اسید بر رفلکس تهوع در نواحی کامنرم و لوزه”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 12, ش 1, صص 27-32, می 2016.