[1]
آذریانم., شکری مژدهیم., رسولیم., M. Azarian, M. Shokri Mozhdehi, و M. Rasouli, “میزان شیوع بی‌دندانی پارسیل براساس طبقه‌بندی کندی در افراد بالای 20 سال در شهر اصفهان در سال 1391”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 12, ش 1, صص 52-58, می 2016.