[1]
شیرانیف., امرالهیم., امرالهین., F. Shirani, M. Amrollahi, و N. Amrollahi, “تأثیر عوامل رمینرالیزه کننده بر خشونت سطحی مینای دمینرالیزه”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 12, ش 2, صص 165-174, جولای 2016.