[1]
Fatemeh Masoudiف. م., “جلب مشارکت نویسندگان مقالات مجلات دندان‌پزشکی به استفاده از توصیفگرهای MeSH”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 13, ش 4, صص 451-452, اکتبر 2017.