[1]
امین خالقیA. K., اعظم پوریوسفA. P., و محسن هرمزیM. H., “مقایسه‌ی استحکام شکست فشاری و تنظیم انبساط ناشی از ست شدن در دو نمونه‌ی‌ گچ دای‌استون GCو Adenta”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 103-110, ژوئن 2021.