[1]
امین خالقیA. K., ملیحه تقی‌زادهM. T., و محسن هرمزیM. H., “بررسی تأثیر زمان و محیط نگهداری بر تغییرات ابعادی دو نوع رزین آکریلی GC و Reliance”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 111-119, ژوئن 2021.