[1]
سارا فتوحی عشینS. F. A., قاسمی تودشکچوییD. G. T., و مهرداد برکتینM. B., “اثر داروهای مایع خوراکی در کودکان بر قدرت باند برشی کامپوزیت در دندان‌های شیری”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 338-347, دسامبر 2022.