[1]
امین خالقیA. K., امین ارچینA. A., و مجتبی آذریان بروجنیM. A. B., “بررسی خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی نانوذرات اکسید روی و نقره علیه کاندیدا آلبیکانس و استرپتوکوک موتانس در رزین اکریل‌های بیس دنچر”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 137-148, ژوئن 2021.