[1]
امین خالقیA. K., پریسا فغانیP. F., و مجتبی آذریان بروجنیM. A. B., “بررسی خاصیت ضدباكتريايی و ضدقارچی افزودن نانوذرات اکسید روی به مواد بهسازي بافت مورد استفاده در پروتز كامل”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 292-300, آگوست 2021.