[1]
فیروزه نیلچیانF. N. و رضا رضاییR. R., “بررسی استفاده از دندان‌پزشکی مبتنی بر شواهد در دستیاران تخصصی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 313-320, آگوست 2021.