[1]
یداله سلیمانی شایستهY. S. S., مهرداد پنج نوشM. P., احمدرضا شمشیریA. S., امین خلیل‌نژادA. K., مجتبی بیانیM. B., و محمد مهدی پنجعلی زادهM. M. P., “بررسی تغییرات ابعادی مواد پیوندی در سینوس‌های تقویت شده به روش سینوس لیفت پنجره‌ی جانبی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 191-197, ژوئن 2021.