[1]
مریم بهارلوییM. B., مهدی رفیعیM. R., نسیم اثناعشریN. E., و آیدا رجاییA. R., “ارزیابی اثر اسانس آویشن و فلوکونازول بر تجمع کاندیدا آلبیکنس و استرپتوکوک موتانس بر روی دستگاه‌های متحرک ارتودنسی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 120-128, ژوئن 2021.