[1]
فتانه قربانی جوادپورF. G., وحید رخشانV. R., و نگین عاشوریN. A., “بررسی فراوانی هیپودنشیا بر اساس جنس، روابط دندانی و اسکلتی در مراجعین به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اهواز”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 56-63, مارس 2021.