[1]
محمدعلی مقدمM. A. M., مهسا فرامرزیM. F., و عاطفه یوسفی جوردهیA. Y. J., “مقایسه‌ی میزان ریزنشت لبه‌ای در ترمیم‌های کلاس II رزین کامپوزیت در دو روش Open Sandwich و Snowplow”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 393-404, دسامبر 2021.