[1]
عاطفه پورفتاحیA. P., هاجر عطارزادهH. A., و فروزان وحیدیF. V., “ارتباط بین شاخص توده بدنی و پوسیدگی دندانی در کودکان 6 تا 10 ساله در شهرستان رفسنجان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 225-233, آگوست 2021.