[1]
فائزه کشوری‌فردF. K., مهدی رفیعیM. R., سوسن صادقیانS. S., هادی فرهادیH. F., و نفیسه شیرانیN. S., “فراوانی نسبی وسواس در افراد دارای مال‌اکلوژن Class I خواستار درمان ارتودنسی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 253-261, آگوست 2021.