[1]
حمیرا مردانیH. M., بهاره رشنوادیB. R., و نوشین افشار مقدمN. A. M., “تظاهر میوفیبروبلاست‌های آلفا اسموت ماسل اکتین مثبت و لامینین 5 گاما 2 در استرومای اسکواموس‌سل کارسینوم مهاجم و وروکوس کارسینومای دهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 388-397, دسامبر 2022.