[1]
فتانه قربانی جوادپورF. G., “وقوع پدیده‌ی نادر آنومالی (دندان دوتایی) در دندان شیری: گزارش مورد”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 337-341, آگوست 2021.