[1]
امید شیخیO. S., الهام فخاریE. F., و عزیزه کریمیانA. K., “بررسی وضعیت پریودنتال در بیماران با گروه‌های خونی مختلف مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 234-241, آگوست 2021.