[1]
احسان علی‌آبادیE. A. و نیما جلالیN. J., “بررسی هزینه‌های تروماهای فک و صورت در بیمارستان شهید رجایی شیراز”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 166-174, ژوئن 2021.