[1]
پریسا حاجیانP. H., امیر منصور شیرانیA. M. S., و مریم خسرویM. K., “مقایسه‌ی بین لیزر کم‌توان و کرم آسیکلوویر 5٪ در درمان تب‌خال لب”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 175-182, ژوئن 2021.