[1]
امیرمحمد اسماعیلیانA. E., آزاده ترک‌زادهA. T., امین مرتهبA. M., و آزاده ذکریائی جویباریA. Z. J., “بررسی مورفولوژي ريشه‌ي دندان‌هاي مولر اول و دوم ماگزيلا با استفاده از Cone-Beam Computed Tomography”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 329-336, آگوست 2021.