[1]
فروز کشانیF. K., سید محمد رضویS. M. R., و نگار جلال پورN. J., “آگاهی، نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان دندان‌پزشکی اصفهان در مورد اصول بیوپسی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 273-282, آگوست 2021.