[1]
بهاره ناظمی سلمانB. N. S., فایزه جعفریF. J., شبنم تمجید شبستریS. T. S., سقراط فقیه زادهS. F., و سیده سولماز طاهریS. S. T., “بررسی میزان آگاهی والدین از چگونگی مواجهه‌ی فوری با صدمات دندانی در شهر زنجان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 301-312, آگوست 2021.