[1]
شیرین مرزوقیS. M., رضا سالاری مقدمR. S.-M., ریحانه فقیهیانR. F., سمانه مرادیS. M., و مهدی سلطانیM. S., “اپکسیفیکاسیون دندان مولر اول دائمی نابالغ با سرامیک سرد: گزارش یک مورد”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 467-473, دسامبر 2021.