[1]
الهه نجفیE. N., مصطفی امینی رارانیM. A.-R., و مریم معینیM. M., “عوامل مرتبط با تقاضای خدمات دندان‌پزشکی پایه در خانوارهای ایرانی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 59-69, آوریل 2022.