[1]
گلنوش مومنیG. M., احسان رفیعیE. R., پریسا رنجبریانP. R., و سجاد باباییS. B., “ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بعد از درمان ایمپلنت در مقایسه با درمان ریشه”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 348-355, دسامبر 2022.