[1]
سجاد باباییS. B., مهرداد کاظمیانM. K., فاطمه آقاییF. A., و آرش قدوسیA. G., “بررسی هم‌خوانی نمای لبخند با ویژگی‌های شخصیتی در بیماران متقاضی طراحی لبخند”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 356-364, دسامبر 2022.