[1]
احسان علی آبادیE. A., احمد همایونA. H., و حمیدرضا افتخارییانH. E., “بررسی تغییرات همودینامیک پس از تزریق محلول بی‌حسی مپیواکائین هیدروکلراید 3 درصد با محلول پریلوکائین 3 درصد + فلی‌پرسین”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 330-337, دسامبر 2022.