[1]
مرجان بلبلیانM. B., مهسا اصفهانیM. E., ندا حاجی حسنیN. H., زهره خلیلیZ. K., مهشید مبینیM. M., و مریم تفنگچی هاM. T., “مقایسه‌ی دقت دستگاه تصویربرداری سه بعدی (Newtom و Planmeca) در تشخیص تحلیل خارجی ریشه در شرایط آزمایشگاهی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 398-407, دسامبر 2022.