[1]
عاطفه نجفی شاهکوهیA. N. S. و مریم معینیM. M., “پوشش بیمه‌ی دندان‌پزشکی کودکان به مثابه یک تقاضای محقق نشده؟”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 6-12, می 2024.