[1]
فاطمه مولاییF. M., آرش قدوسیA. G., سمیه عباسیS. A., آرش گلستانهA. G., و لیدا ساسانیL. S., “بررسی الگوی مورفولوژیک اثر لب‌ها در جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 25-32, می 2024.