[1]
مرتضویش., “مقایسه ‌ریزنشت سیستم‌های ادهزیو آسان‌سازی شده در حفرات سرویکالی دندان‌های شیری”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 6, ش 4, صص 250-258, دسامبر 2010.