[1]
منصور سردارپورM. S. و آتوسا امین‌زاده گوهریA. A. G., “میزان آگاهي دانشجویان دندان‌پزشکي سال آخر در مورد راه‌های تشخیص ضایعه‌ی (Oral squamous cell carcinoma )”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 208-218, اکتبر 2023.