[1]
نسیم جعفری پزوهN. J. P., فاطمه آقاجانیF. A., و محمد درویشیM. D., “یافته‌های رادیوگرافیک و پاتولوژیک کیست دانتی‌ژور التهابی در فک پایین: یک گزارش مورد”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 61-66, می 2024.