[1]
علیرضا رهبرA. R., بتول امیریB. A., زینب خجستهZ. K., محمدرضا حسینیM. R. H., و نجمه سوادیN. S., “بررسی نقش پیشگویی‌کنندگی الگوی غذایی بر پوسیدگی دندانی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 13-24, می 2024.