[1]
توکلیم., “بررسی میزان اتصال استخوان به سطح ایمپلنت با استفاده از فاکتورهای رشدی اتوژن PRGF در فک سگ”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 6, ش 4, صص 357-363, مارس 2011.