[1]
غلیانیپ., گرانمایهع., P. Ghalyani, و A. R. Granmayeh, “بررسی مقایسه‌ای حضور آنتی‌بادی‌هایSMA, Anti DNA, ANA RFسرم در ضایعات لیکن پلان و واکنش‌های لیکنوئید دارویی و تماسی دهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 6, ش 4, صص 377-383, مارس 2011.