[1]
عمرانیع., “بررسی میزان فعالیت ویژه آنزیم اسید فسفاتاز در مایع شیار لثه¬ای طی حرکات ارتودنسی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 2, صص 114-121, ژوئن 2011.