[1]
اخلاقین., مرتضویش., N. Akhlaghi, و S. Mortazavi, “نقش پروبیوتیک‌ها در سلامت دهان و دندان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 2, صص 187-199, ژوئن 2011.