[1]
محمدیز., “مقایسه اثر سه محلول شستشوی کانال ریشه دندان بر انرژی آزاد سطحی عاج ریشه”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 2, صص 106-113, ژوئن 2011.